Regulamin

w serwisie internetowym www.inhuman.pl

§1. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu Internetowego.
b) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
c) Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
d) Produkty – programy, materiały, kursy o tematyce treningowej i dietetycznej, udostępniane jako treści cyfrowe, będące przedmiotem zamówienia w serwisie.
e) Zalecenia żywieniowe – jeden z elementów programu podstawowego, który jest spisem wskazówek dotyczących zdrowego odżywiania.
f) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży w ramach serwisu www.inhuman.pl
g) Sprzedawca i Usługodawca –  INŻYNIERIA CIAŁA 2.0. Sp z o.o. z siedzibą pod adresem ul. os. Na Lotnisku, 31-801 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000902466, NIP 6783190786, nr REGON 389140082.
h) Subskrypcja – model realizacji zamówień na produkty umożliwiający Klientowi otrzymywanie określonego rodzaju i typu produktu w wybranym przez siebie okresie od momentu rozpoczęcia subskrypcji do momentu jej anulowania.
i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
j) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu Internetowego.
k) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
l) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktów, w ramach subskrypcji.

§2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem serwisu internetowego www.inhuman.pl
3. Właścicielem serwisu internetowego jest INŻYNIERIA CIAŁA 2.0. Sp z o.o. z siedzibą pod adresem ul. os. Na Lotnisku, 31-801 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000902466, NIP 6783190786, nr REGON 389140082.
4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.inhuman.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja.
6. Korzystanie z serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
8. Zabronione jest korzystanie z Serwisu Internetowego polegające na :
1) dostarczaniu i przekazywaniu treści bezprawnych;
2) podejmowaniu działań, które będą uciążliwe dla innych Klientów czy Sprzedawcy/Usługodawcy oraz funkcjonowania całego serwisu.
3) podejmowaniu działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
9. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym regulaminie i ustawą o prawach Konsumenta (prawo odstąpienia od umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne) stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów :
a) Konto Użytkownika
b) Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
2. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po rejestracji. Rejestracja następuje poprzez dokonanie zakupu wybranego przez siebie pakietu.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
6. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą lub zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.
7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.

§4. Umowa sprzedaży

1. Informacje prezentowane na stronie Serwisu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Klient musi dokonać wyboru określonego produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4. Wybór zamawianych produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Po podaniu przez Klienta korzystającego z serwisu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży, objętej zamówieniem. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta.
7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust.6.

§5. Dostawa

1. W związku z faktem, iż Produkty znajdujące się w Ofercie należą do produktów elektronicznych ich dostawa odbywa się online. W ramach wykupionego pakietu Użytkownik otrzymuje nielimitowany dostęp do Produktów elektronicznych przez wybrany przez siebie okres czasu (1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy).
2. Sprzedawca stosuje model rozliczeń subskrypcyjny na oferowane produkty. Sprzedawca udostępnia okres 1, 3 i 6 i miesięcznej subskrypcji. Przystąpienie do Subskrypcji obejmuje opłatę z góry, za cały wybrany okres subskrypcji. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi Subskrypcji, przed upływem danego okresu obowiązywania, z poziomu panelu konta użytkownika. W przypadku braku rezygnacji okres subskrypcji ulega przedłużeniu na kolejny wybrany okres subskrypcji. Klient jest zobligowany w takich sytuacjach do uiszczenia za kolejny okres wybranej pierwotnie subskrypcji.

§6. Płatność

1. Za złożone zamówienie można zapłacić za pośrednictwem bezpiecznych płatności PayU, w tym
– płatność kartą kredytową, kartą debetową
– płatność z konta PayU
2. Sprzedawca stosuje model rozliczeń subskrypcyjny na oferowane produkty. Sprzedawca udostępnia okres 1, 3 i 6 i miesięcznej subskrypcji. Przystąpienie do Subskrypcji obejmuje opłatę z góry, za cały wybrany okres subskrypcji. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi Subskrypcji, przed upływem danego okresu obowiązywania, z poziomu panelu konta użytkownika. W przypadku braku rezygnacji okres subskrypcji ulega przedłużeniu na kolejny wybrany okres subskrypcji. Klient jest zobligowany w takich sytuacjach do uiszczenia za kolejny okres wybranej pierwotnie subskrypcji.
3. Klient dokonujący zakupu Kursu w opcji cyklicznej miesięcznej upoważnia Sprzedawcę za pośrednictwem Operatora Płatności (PayU S.A) do automatycznego obciążania opłatą w każdym miesiącu do momentu anulowania subskrypcji.
4. W przypadku jakichkolwiek problemów z płatnością, należy skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając maila na adres: arek@inhuman.pl.
5. Dokonane płatności za zamówiony Kurs nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub gwarancji. W przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty kredytowej, Klient podaje dane swojej karty tylko przy rejestracji. Opłaty za kolejne okresy będą pobierane automatycznie pierwszego dnia po upływie okresu subskrypcji (tzw. recurring payment – płatność odnawiana automatycznie). W przypadku gdy pobranie opłaty przy pomocy karty kredytowej nie jest możliwe, Sprzedawca podejmie próbę pobrania opłaty w kolejnych dniach, a jeżeli nadal nie będzie możliwe pobranie opłaty, uznaje się, że Klient zrezygnował z Kursu. W celu zapewnienia ciągłości świadczenia Usługi i realizowania płatności, Klient upoważnia Sprzedawcę do aktualizowania danych kartowych Klienta w przypadku gdy dane te stają się nieaktualne, upływa termin ważności karty itp. i na podstawie zaktualizowanych danych do kontynuowania pobierania opłat na dotychczasowych zasadach. Sprzedawca nie odpowiada za żadne dodatkowe opłaty naliczane przez instytucje finansowe z tytułu realizacji transakcji płatniczej.
6. Klient zawierając umowę ze Sprzedawcą oraz wybierając określony pakiet wyraża zgodę na cykliczne, pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet.
7. Informacje edukacyjne dotyczące funkcjonalności jakie zapewnia Token – W ramach płatności cyklicznych sklep korzysta z tokenizacji polegającej na dostarczeniu narzędzia „Token” od Operatora Płatności (PayU S.A) umożliwiającego przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient może dokonywać na rzecz sklepu transakcje kartami płatniczymi w uproszczonej formie, tj. bez konieczności każdorazowego podawania wszystkich danych karty płatniczej lub zlecania transakcji umożliwiających obciążanie rachunku karty płatniczej Klienta.
8. Klient może w każdym momencie samodzielnie zrezygnować z subskrypcji klikając odpowiednią opcję w swoim koncie Klienta lub wysyłając prośbę o anulowanie na adres e-mail arek@inhuman.pl 
9. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej (lub innego rachunku dokumentującego sprzedaż w formie elektronicznej). Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest w formie elektronicznej w ciągu 14 dni od otrzymania płatności oraz przesłana do Klienta drogą e-mailową.
10. Sprzedawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient opóźnia się z płatnością za dany okres subskrypcji co najmniej 14 dni w stosunku do terminu płatności.
11. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
12. Użytkownik dokonując płatności elektronicznej zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
13. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT (w przypadku Klienta, który jest Przedsiębiorcą).

§7. Produkt i odpowiedzialność

1. Klient samodzielnie dokonuje wyboru, jaki produkt chce zakupić oraz na jaki okres czasu.
2. Szczegółowa zawartość pakietów została opisana na stronie www.inhuman.pl
3. Ceny za dostęp do kursu podawane są każdorazowo w opisie produktu.
4. Dostęp do kursu mają wszyscy Klienci, który dokonali zakupu subskrypcji.
5. Kopiowanie, redystrybucja, powielanie, kopiowanie danych ze źródła audio lub wideo na dysk twardy, rejestrowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, nadawanie lub publiczne udostępnianie dowolnego fragmentu Akademii czasu pracy jest niedozwolone przez obowiązujące przepisy prawa lub w inny sposób narusza prawa własności intelektualnej (takie jak prawa autorskie).
6. Sprzedawca i usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty przemian Klientów ze względu na brak możliwości pełnej weryfikacji stosowania się do zaleceń programowych.

§8. Prawo do odstąpienia od Umowy i jego wyłączenie

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
2. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym rozdziale stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

§9. Tryb reklamacyjny

1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
2. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail : info@inhuman.pl.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
5. Klient, będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń.
6. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
7. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca, jako Administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego oraz w zgodnie z Polityką Prywatności. Szczegóły w Polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej www.inhuman.pl.
2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO).

§11. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy(Usługodawcy), a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Sprzedawca(Usługodawca) dołoży wszelkich starań, aby Serwis Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
3. Sprzedawca(Usługodawca) zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48h wyłączenia niektórych funkcjonalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą(Usługodawcą) a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą(Usługodawcą) a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy (Usługodawcy.)
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
7. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
8. Niniejszy Regulamin – w nowym brzmieniu – obowiązuje od 27.04. 2021 roku.

Copyright © 2021 Inhuman +48 507 943 449
Polityka prywatności
Regulamin

error: Content is protected !!